SylwestrowaNoc - Sylwester 2015/2016, pobyty sylwestrowe, pakiety, oferty na Sylwestra, bal sylwestrowy, gdzie na Sylwestra
Strona Główna » Informacje SylwestrowaNoc.pl - Regulamin dodawania ofert wypoczynku

Regulamin dodawania ofert wypoczynku

Regulamin świadczenia usług przez Portal Turystyczny SylwestrowaNoc.pl

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Świadczącym usługi na zasadach określonych w niniejszym regulaminie jest SUNNY POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach 16-400, ul. Pułaskiego 30i, REGON: 200351800, NIP: 8442323922, KRS: 0000359971 zwany dalej SlonecznaPolska.pl
2. Regulamin określa sposób korzystania z usług wymienionych w par. 3 niniejszego regulaminu świadczonych przez portale turystyczne, których właścicielem jest SUNNY POLAND Sp. z o.o. tj. SlonecznaPolska.pl, SloneczneMazury.pl, SlonecznePodlasie.pl, SlonecznePomorze.pl, SloneczneKujawy.pl, SloneczneKaszuby.pl, SloneczneBieszczady.pl , SloneczneTatry.pl, SloneczneBeskidy.pl, SloneczneSudety.pl, SlonecznaMalopolska, SylwestrowaNoc.pl

3. Umowę na świadczenie usług przez SlonecznaPolska.pl zawiera się za pośrednictwem Konsultanta -  pracownika SUNNY POLAND Sp. z o.o. w organizacji.

§ 2. Definicje
SlonecznaPolska.pl - turystyczny portal internetowy
Wykonawca - SlonecznaPolska.pl
Użytkownik - klient SlonecznaPolska.pl - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, który dokonał rejestracji w bazie portalu samodzielnie lub za pomocą osób trzecich (konsultantów – pracowników SUNNY POLAND Sp. z o.o. w organizacji) i zaakceptował postanowienia niniejszego regulaminu
Usługa - usługa stworzenia odpowiedniego zapisu (przez zapis rozumie się wpis do katalogu informacji turystycznej, zbudowanie wizytówki lub strony internetowej według określonego formatu) na podstawie otrzymanych materiałów oraz utrzymania go w bazie informacji turystycznej przez zakontraktowany okres. Za usługę również uważa się: stworzenie reklamy graficznej i prowadzenie kampanii reklamowej. Usługi wymienione są w paragrafie 3 niniejszego regulaminu
Czas trwania usługi – okres, na który została zawarta umowa
Format zapisu informacji - wpis do katalogu informacji turystycznej wybranego portalu (z wymienionych w par. 1 pkt. 2), strona internetowa turystyczna w formacie STANDARD, wymieniona w paragrafie 3 regulaminu

§ 3. Usługi świadczone przez SlonecznaPolska.pl
Usługi są świadczone po dostarczeniu materiałów niezbędnych do wykonania wizytówki w formacie STANDARD oraz otrzymaniu podpisanej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Wykonawcą. Stworzenie strony internetowej oferty/obiektu odbywa się niezwłocznie po otrzymaniu kompletu dokumentów i niezbędnych informacji.

1. Strona internetowa turystyczna STANDARD składa się z:
- nazwy oferty
- informacji o kategorii i regionie obiektu/oferty
- słowa charakterystyczne dla danej oferty/obiektu 
- piktogramy
- cennik oferty/obiektu
- informacje o obiekcie/ofercie
- galeria zdjęć z powiększeniami (do 20 sztuk)
- dodatkowe informacje o obiekcie/ofercie
- atrakcje obiektu/oferty i okolicy
- mapka z naniesionym obiektem (API Google)

2. Aktualizacje istniejących stron internetowych turystycznych STANDARD:
Użytkownik może sam aktualizować swoją ofertę logując się do Panelu Klienta za pomocą swojego loginu i hasła, które otrzyma po dokonaniu opłaty za świadczoną usługę.
Użytkownikowi przysługuje również jedna bezpłatna aktualizacja strony, obejmująca 1/3 zawartości strony w tym również zdjęć - wykonywana przez dział techniczny portalu. Zmiany są wprowadzane na podstawie autoryzowanego zgłoszenia  w terminie do 48 godzin od daty jego otrzymania. Autoryzacja zgłoszenia odbywa się przy pomocy kodu autoryzacyjnego zapisanego na umowie o świadczeniu usług przez SlonecznaPolska.pl

§ 4. Tryb uruchomienia usługi
1. Niezwłocznie po otrzymaniu odpowiednich materiałów od Użytkownika, Wykonawca podejmie odpowiednie czynności do zrealizowania zamówionej usługi. Po stworzeniu strony internetowej turystycznej dla oferty/obiektu zostaje wystawiona Faktura PRO FORMA z nazwą zamówionej usługi i ceną abonamentu oraz terminem opłaty
2. Uruchomienie usługi:
- maksymalnie 7 dni roboczych od otrzymania od Użytkownika niezbędnych materiałów do stworzenia strony STANDARD 
3. Brak opłaty za zamówione usługi i nieotrzymanie potwierdzenia opłaty w terminie wyznaczonym w dokumencie FAKTURY PRO FORMA powoduje zawieszenie świadczenia usług do momentu dokonania zapłaty.
4. Po dokonaniu wpłaty Użytkownik otrzyma fakturę VAT wraz z umową na świadczoną usługę.
5. Zakontraktowane usługi są świadczone przez okres, na który zostały zamówione i który widnieje na umowie. Przed końcem okresu abonamentowego SlonecznaPolska.pl prześle informację w postaci faktury Pro Forma z nazwą usługi i kwotą do opłaty na następny okres abonamentowy. Nieopłacenie usługi w wyznaczonym na dokumencie terminie skutkuje zawieszeniem świadczenia usług do momentu dokonania zapłaty.

§ 5. Zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby usługi były świadczone w sposób stały, nieprzerwany i na najwyższym poziomie. Jednakże nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty pośrednie, wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne, wynikające z wypełnienia lub niewypełnenia któregokolwiek z warunków niniejszego regulaminu, których wartość będzie przewyższać kwotę należną Wykonawcy z tytułu świadczenia usług.
2. SlonecznaPolska.pl nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za:
a) informacje i materiały pobrane z sieci Internet, ani za skutki ich wykorzystania, b) jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikłe z nieprawidłowego udostępniania osobom trzecim informacji o koncie, c) niedostarczenia wiadomości w ramach udostępnionych usług wynikające z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,d) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika, lub innych kodów zabezpieczających e) sposób, w jaki inni Użytkownicy korzystają z usług, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki (w szczególności Wykonawca nie ma możliwości podejmowania działań mających na celu zabezpieczenie konta e-mail Użytkownika przed zawinionym przez niego przepełnieniom konta, co może w skrajnych przypadkach prowadzić do jego technicznej blokady), f) szkody wynikłej z powodu umieszczenia przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą, g) szkody powstałej w wyniku kataklizmów i działań wojennych, h) szkody powstałej w wyniku niezawinionej przez Wykonawcę ciągłości świadczenia usług, i) szkody powstałej w wyniku wadliwego działania innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnej) niezależnych od Wykonawcy j) treść i inną zawartość przesyłanych listów.
3. Użytkownik wyraża zgodę na:
a) okresowe, sporadyczne wyłączenia lub ograniczenia usług w ramach serwisu SlonecznaPolska.pl w celu jego rozbudowy lub konserwacji (nie dłuższe niz 1 h)
b) otrzymywanie na konta pocztowe komunikatów i informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem usług oraz listów informujących o bieżących działaniach SlonecznaPolska.pl związanych z świadczeniem i poszerzeniem zakresu usług,
c) prawo Wykonawcy do zaprzestania świadczenia usług po rozwiązaniu usług na skutek wypowiedzenia z zachowaniem 30-dniowego okresu pisemnego wypowiedzenia.

§ 6. Prawa i obowiązki Użytkownika
1. Użytkownik ma prawo do korzystania z usług w sposób opisany w Regulaminie.
2. Użytkownik jest obowiązany do korzystania z usług zgodnie z obowiązującym prawem i niniejszym Regulaminem.
3. Użytkownik winien dokonywać terminowych opłat za korzystanie z usług oraz kontrolować ewentualne zmiany Regulaminu pod adresem: http://www.slonecznapolska.pl/info/regulamin-91.htm i zapoznawać się z nimi.
4. Użytkownik ma prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 10-dniowego okresu pisemnego wypowiedzenia.
5. Użytkownik nie może żądać zwrotu zapłaty za usługi od SlonecznaPolska.pl, jeśli są one zgodne  z  materiałami otrzymanymi od Użytkownika.

§ 7. Postanowienia końcowe
1. Wszelka korespondencja elektroniczna będzie kierowana do Użytkownika na zadeklarowany adres e-mail. Wysłanie w/w listu przez Wykonawcę będzie rozumiane za dostarczenie go Użytkownikowi.
2. Wszelka korespondencja w formie tradycyjnej będzie przesyłana przez Wykonawcę do Użytkownika na zadeklarowany adres korespondencyjny.
3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z działaniem świadczonych usług przez Wykonawcę należy kierować pod adres e-mail: biuro@slonecznapolska.pl lub pod numery telefonów: 87 734 18 18, 500 115 931
                                                                
§ 8. Inne
1. Użytkownik akceptując treść niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na zawarcie Umowy o świadczenie usług.
2. Wykonawca zastrzega sobie zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany będą udostępniane na stronie
http://www.slonecznapolska.pl/info/regulamin-91.htm
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2010 r.
4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych podanych podczas rejestracji, w celach służących wywiązaniu się ze świadczonych usług oraz wystawiania dowodów księgowych. Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o swoim prawie do wglądu, poprawiania oraz usuwania własnych danych osobowych. SlonecznaPolska.pl zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych związanych z Użytkownikiem.